Terms and conditions

1. Beheerder van de Site 

De Internetsite http://www.psafinancebelux.be (de ‘Site’) wordt beheerd en beschikbaar gesteld aan de bezoeker door de NV P.S.A. FINANCE BELUX (hierna ‘P.S.A. FINANCE BELUX’), 

  • waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1130 Bourgetlaan 20, Postbus 1, ingeschreven bij de KBO onder ondernemingsnummer 0417.159.386 (RPR - Brussel); 

  • met IBAN-rekeningnummer: BE86 3100 0100 5250 - BIC: BBRUBEBB. 

P.S.A. FINANCE BELUX is een verzekeringsagent (FSMA-inschrijvingsnummer 019653 A) en een kredietverlener in het kader van consumentenkredietovereenkomsten en beschikt over een vergunning in de hoedanigheid van verhuurder en financieringsbedrijf. 

De bezoeker kan contact opnemen met P.S.A. FINANCE BELUX op het e-mailadres psafinance@psa-finance.com 

  

2. Inhoud van de Site 

2.1. De Site bevat informatie over P.S.A. FINANCE BELUX: (‘Wie zijn wij?’), de diensten die wij aanbieden aan particulieren en ondernemingen, evenals een rubriek met veelgestelde vragen. 

De Site biedt ook een omgeving die uitsluitend toegankelijk is voor onze particuliere cliënten en zakelijke cliënten, waar zij hun financieringsovereenkomst, huur- of leasecontract kunnen beheren. 

Ten slotte verwijst de Site naar de internetsites van autofabrikanten waarmee P.S.A. FINANCE BELUX samenwerkt. 

 

2.2. P.S.A. FINANCE BELUX behoudt zich het recht voor de inhoud van de Site naar eigen goeddunken aan te passen, te wijzigen of aan te vullen, zonder aankondiging of kennisgeving. Echter, in het kader van de klantenportal, zal P.S.A. FINANCE BELUX de gebruikers via de homepage van de portal informeren over alle ontwikkelingen, voordat zij in werking treden. 

  

2.3. P.S.A. FINANCE BELUX stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de inhoud van de Site volledig, correct en up-to-date is. Ondanks haar inspanningen, kan sommige informatie onvolledig, onjuist of verouderd zijn. P.S.A. FINANCE BELUX geeft geen enkele garantie met betrekking tot de inhoud en op de Site weergegeven informatie. 

  

2.4. De illustraties en op de Site verstrekte gegevens zijn alleen ter informatie. 

  

3. Het gebruik van de Site 

3.1. De Site is vrij en gratis toegankelijk voor alle bezoekers. De bezoeker stemt ermee in om de Site te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden en in overeenstemming met de geldende wetgeving. 

 

3.2. Het gebruik van de Site is alleen toegestaan ​​in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden van de Site, waaronder het Privacybeleid [SD-J1] en het Cookiebeleid[SD-J2]. P.S.A. FINANCE BELUX nodigt bezoekers uit om deze te lezen voordat ze de Site gebruiken. 

 

3.3. Door de Site te gebruiken, wordt de bezoeker verondersteld kennis te hebben genomen van al deze gebruiksvoorwaarden van de Site en deze te aanvaarden. Als de bezoeker niet instemt met de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden van de Site, wordt hij verzocht de Site te verlaten. 

  

3.4. De bezoeker mag geen virussen, ‘deep links’, ‘robots’ of andere schadelijke automatische systemen gebruiken om toegang tot de Site te krijgen. Het is bezoekers ook verboden om invloed uit te oefenen op de Site of op welke manier dan ook te manipuleren. 

  

4. Hypertekstlinks 

4.1. Tenzij anders bepaald, moet de bezoeker die een internetsite of blog heeft en die daar voor willekeurig gebruik een eenvoudige link op wil plaatsen die de bezoeker rechtstreeks naar de homepage van de Site doorverwijst, hiervoor vooraf de schriftelijke toestemming van P.S.A. FINANCE BELUX vragen. Elke geautoriseerde link moet op verzoek van P.S.A. FINANCE BELUX worden verwijderd. 

  

4.2. P.S.A. FINANCE BELUX wijst alle verantwoordelijkheid af voor de inhoud van Internetsites waarnaar de bezoeker wordt doorgestuurd via de links die op de Site zijn geplaatst en wordt niet geacht de inhoud te aanvaarden die via deze links beschikbaar wordt gesteld. Internetsites van derden en hun inhoud behoren tot de exclusieve verantwoordelijkheid van hun auteur(s). 

  

P.S.A. FINANCE BELUX verbindt zich ertoe de links te verwijderen waarvan ze effectief te weten komt dat ze naar ongeoorloofde informatie of een ongeoorloofde activiteit verwijzen. 

  

5. Intellectuele-eigendomsrechten 

De logo’s, teksten, lay-outs, illustraties en andere elementen waaruit de Site bestaat worden beschermd door het auteursrecht, merkrecht en beeldrecht alsmede alle andere toepasselijke intellectuele-eigendomsrechten. Al deze elementen en onderdelen zijn eigendom van P.S.A. FINANCIANCE BELUX of, in voorkomend geval, van een derde waarvan P.S.A. FINANCE BELUX de noodzakelijke toestemming heeft gekregen. De elementen op de Site blijven dus eigendom van P.S.A. FINANCE BELUX, zelfs als ze zijn gedownload. 

Tenzij anders vermeld, mag de tekstuele of numerieke informatie op de Site gratis worden gebruikt, maar met vermelding van de bron en uitsluitend voor (hoofdzakelijk informatief, wetenschappelijk, educatief, voor privédoeleinden...) gebruik dat noch commercieel noch publicitair van aard is. Alle reproducties van commerciële of publicitaire aard van deze informatie, evenals alle vormen van gebruik en reproductie van de andere elementen van de Site, zoals de grafische lijn, afbeeldingen, geluiden of computerapplicaties, zijn daarentegen strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van P.S.A. FINANCE BELUX. Elk verzoek in die zin moet worden gericht aan P.S.A. FINANCE BELUX. 

  

6. Beperking en uitsluiting van aansprakelijkheid 

6.1. P.S.A. FINANCE BELUX wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die voortvloeit uit het directe of indirecte gebruik van haar Site door de bezoeker. 

6.2. Het gebruik van de informatie die op of via de Site wordt verstrekt, geschiedt op eigen risico van de bezoeker. P.S.A. FINANCE BELUX wijst alle aansprakelijkheid af voor beslissingen die op basis van deze informatie worden genomen. 

6.3. P.S.A. FINANCE BELUX garandeert de goede werking van de Site niet en wijst elke aansprakelijkheid af in geval van storing of onbeschikbaarheid van de Site of voor enige andere direct of indirecte schade die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van de Site. P.S.A. FINANCE BELUX is evenmin verantwoordelijk voor enige schade veroorzaakt door eventuele onderbrekingen van de online beschikbaarheid van de Site als gevolg van technische fouten, virussen of enig ander element buiten de invloed van P.S.A. FINANCE BELUX. 

  

7. Privacybeleid 

P.S.A. FINANCE BELUX kan gegevens van persoonlijke aard over de bezoeker verwerken in het kader van het gebruik van de Site, zoals beschreven in het Privacybeleid[SD-J3].  

  

8. Cookiebeleid 

De Site maakt gebruik van bepaalde cookies, zoals beschreven in het Cookiebeleid [SD-J4]van P.S.A. FINANCE BELUX.  

  

9. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden van de Site 

P.S.A. FINANCE BELUX behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden van de Site te allen tijde te wijzigen en/of aan te vullen. De bezoeker wordt verzocht om de inhoud ervan regelmatig te controleren.   

  

10. Deelbaarheid 

Als enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden van de Site nietig of onwerkzaam zou worden verklaard, of geacht wordt de geldigheid of afdwingbaarheid van al deze gebruiksvoorwaarden in gevaar te brengen, blijven de andere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht en wordt de niet-toepasbare of onwettige bepaling vervangen door een toepasbare of wettige bepaling die de oorspronkelijke bedoeling van de partijen het beste weergeeft. 

  

11. Afstanddoening 

Het niet-toepassen van één of meerdere bepaling(en) van deze gebruiksvoorwaarden van de Site door P.S.A. FINANCE BELUX kan door de bezoeker nooit worden beschouwd als een afstanddoening van deze voorwaarden. 

  

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken 

Deze gebruiksvoorwaarden van de Site worden beheerst door het Belgisch recht, onverminderd het recht van bezoekers die buiten het Belgische grondgebied  gevestigd of woonachtig zijn zich te beroepen op de dwingende bepalingen van hun nationale wetgeving. 

 

13. Bevoegde rechtsgebieden 

Elk geschil tussen de Partijen dat niet in der minne wordt opgelost, valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel, onverminderd het recht van bezoekers zich te beroepen op de dwingende bepalingen ter zake. 

  

14. Contact 

 Voor elk verzoek om informatie over de Site of de inhoud ervan, kan de bezoeker contact opnemen met psafinance@psa-finance.com 

  

15. Toezichthoudende autoriteit : 

Federale Overheidsdienst Economie 

Directoraat-generaal van de Economische Inspectie 

City Atrium C 

Rue du Progrès 50 

1210 Brussel 

Telefoon:    088 120 33 (gratis nummer) 

Fax. :   0800 120 57 (gratis nummer) 

E-mail:  info.eco@economie.fgov.be 

Internet:          http://economie.fgov.be