GDPR

Clausule met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens

Wettelijke basis voor het verwerken van uw persoonsgegevens

De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6.1. a) en b) van de Algemene Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Doel van de verwerking van uw persoonsgegevens

PSA Finance Belux, met maatschappelijke zetel te Bourgetlaan 20, bus 1 in 1130 Brussel (KBO 0417.159.386), verwerkt uw persoonsgegevens voor de verwerkingsdoeleinden die uitdrukkelijk vermeld worden in uw contract en - meer bepaald met betrekking tot uw online klantaccount - voor het opvolgen en beheren van klanten.

Rechten op inzage, rechtzetting, schrapping en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens

U heeft toegang tot uw persoonsgegevens en kunt ze kosteloos laten rechtzetten als ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten schrappen en de op u betrekking hebbende verwerking laten beperken.

Bovendien heeft u het recht om de gegevens over u in een gestructureerd formaat te ontvangen en door te laten sturen naar een andere onderneming (recht op overdraagbaarheid van uw gegevens).

Om de bovengenoemde rechten uit te oefenen, kunt u:

- naar PSA Finance Belux gaan met uw identiteitskaart;

- een schriftelijk verzoek richten aan PSA Finance Belux, door middel van een gedateerde en ondertekende brief, vergezeld van een kopie van beide zijden van uw identiteitskaart;

- een aanvraag indienen via uw klantenzone op de website van PSA Finance Belux.

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door PSA Finance Belux bewaard gedurende de tijd die nodig is om te voldoen aan zijn wettelijke en reglementaire verplichtingen en operationele vereisten.

Bezwaar

U hebt het recht om bezwaar aan te tekenen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel - contact@apd-gba.be).

UserDataPortal